IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Obchodní podmínky

 

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Objednávka

 

 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.stiefel-eurocart.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou.

  Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

 

 1. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikatel i IČO, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

  Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží).

 

 1. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 48 hodin (v pracovních dnech) se prodávající kontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací lhůtu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

 

 1. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem). Potvrzení o stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

 

 

I. Dodací lhůty

 

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé.

 

 1. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 30 dnů od data ověření objednávky.

 

 1. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou na skladě, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců apod. může být dodací lhůta delší.

 

 

II. Cena, platební podmínky a přepravné

 

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod.  Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

 

 1. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

 

 1. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

 

 1. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a)       vlastní dopravou,

b)       dopravou prodávajícího,

c)       kurýrem (zasilatelskou službou) - cena je stanovena podle ceníku kurýrní společnosti, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti ale na hmotnosti produktu,

d)       prostřednictvím České pošty.

 

 1. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

 

III. Přebírání zboží

 

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

 

 1. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

 

 1. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uchovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

 

 1. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem).

 

 1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

  Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelem.

  Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a nevrací zpět.

 

 1. 3.       Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel zaplatil za produkt nebo službu, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem.

 

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to zejména v následujících případech:

 

a)       pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b)       pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu označeného nálepkou s textem "Po rozbalení a přerušení ochranné fólie není možné produkt vrátit" a spotřebitel ochrannou fólii poruší.

c)       pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

d)       jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle specifických požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

 

 1. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

 

a)       produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět,

b)       změnila se cena dodavatele produktu,

c)       vystavená cena produktu byla chybná.

 

V. Záruka a servis

 

 1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

 

 1. Obecně, pokud jsou produkty vzhledem ke svému charakteru dodávány bez záručních listů nebo v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční lhůta pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

 

 1. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

 

 1. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

 

 1. VI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele na osobní prohlídku a osobní odběr produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, případně náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

 

 1. Spotřebitel prohlašuje, že se před vyplněním nebo oznámením objednávky seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

  Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě prokázání příslušných orgánů České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.

 

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2012

 

Prodávající:

STIEFEL EUROCART s.r.o.
Smetanovo nábřeží 454/6
682 01, Vyškov
Česká Republika

 

IČO:     63996341
DIČ:     CZ63996341

 

  


 

Potřebujete pomoc nebo radu?

Volejte nebo mailujte:

   

Zprávy

28.04.2016
Více

28.04.2016
Více

28.04.2016
Více

28.04.2016
Více


Webdesign by abcdesign